Yechezkel_Landau

הגאון בעל 'נודע ביהודה' רבי יחזקאל לנדא זצ"ל

'האמנם גדר גדרתי מסבה כמוסה עמדי שלא ליתן הסכמה על ספר חדש שעדיין לא היה לעולמים, אולם אדעתא דהאי גברא רבה לא גדרתי, עברתי על רצוני לעשות רצונו'

Rabbi_chaim_davidson

הגאון רבי חיים דוידזון זצ"ל אבד"ק וורשה

'גדולים צדיקים בסילוקן, להיות דבריהם עושים רושם. וגם הנה מפורש בצוואתו, מי אשר ישתדל וירים ידו להביא כתבי חבוריו לבית הדפוס, יקוה שיהיה לו למליץ יושר בעולם האמת. וכן ראינו רבים נחלצו ממכאוביהם, בהשענם ובהסמכם על הבטחון הלזה'.

chaim_yakov_zilbrberg

הגאון הצדיק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג מווירשוב זצ"ל

'זה דבר ידוע כמה גדול כוחו של הגאון רבי לייבוש חריף זיע"א שכל מי שמשתדל בהדפסת חיבוריו נושע מה' יתברך בכל דבר הצריך אליו, כמה חולים שיש בהם סכנה נתרפאו,כמה עקרים נושעו מה' יתברך'.

shem_agdolim

שם הגדולים החדש

'הגאון הצדיק מו"ה אריה ליב קודם פטירתו אמר ברוח קדשו והבטיח לכל איש ואיש, באם שיארע לאחד צרה וצוקה ב"מ, אזי יקבל על עצמו להדפיס ספר אחד מכתביו הקדושים ואז יהיה למליץ יושר בעדו, להגיד לאדם ישרו ויחלצהו ממיצר, ולא נפל מדבריו ארצה, כי כן שמענו וכן ראינו מה שנעשה לאנשים רבים נסים גדולים עי"ז, כי דחו לנפול ובזכות זה זכו ונתרפאו וניצולו'

הגאון רבי שמואל זנוויל קלעפפיש זצ"ל מוורשה

'כמו שהבטיח המחבר הגה"ק בחיים חיותו ונתן כתב ידו שנכתב בטהרה לתלמידו הגאון רשכבה"ג בעל החידושי הרי"ם זצלל"ה שיוחק על הציון שכל מי שישתדל בהדפסת ספריו יהיה המחבר למליץ. וכן חקוק במצבתו דבריו הקדושים. וכל מי שנתן להדפסת ספריו נחלץ ממכאובים וממיצר כן יזכו אלו לזכות'.

הרה"ק הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל

'הרי הבטיח הגאון שיעשה טובה לכל המשתדלים והמסייעים בהוצאות חיבוריו לאור וכן היה באמת שעשה טובה לכולם'.

הגאון רבי ישעיה מושקאט זצ"ל מפראגה – וורשא

"ותגזור אומר ויקם לך אמרי צדיק כל אשר יתעסק להביא לבית הדפוס יחדושיו יהיה לו למליץ למלט נפשו מפגעי הזמן, ושמעתי כי נבחנו דבריו".

הרה"ג רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א:

בעבר היו מדפיסים את ספרי המהרא"ל צינץ בדפוסים ישנים, רק בשביל לצאת ידי חובת הסגולה, והספרים היו מונחים כאבן שאין לו הופכים, לאחרונה הוקם ע"י אברכים מופלגים מאשדוד מכון להדפסת ספרי הגאון מפלאצק מהרא"ל צינץ, אשר מדפיסים את ספריו באופן שהלימוד בהם מקבל טעם של גן עדן. כאשר את המשאבים הדרושים להוצאת הספרים, הם מקבלים מיהודים הזקוקים לישועות, התורמים מהונם למכון . אני מכיר יהודי שהיה צריך בשנה שעברה ישועה גדולה עבור אחד מבניו שהידרדר וירד מהדרך ונהיה שם צרות יגון ואנחה, והיהודי הנ"ל הדפיס כרך אחד מספרי המהרא"ל צינץ בעילום שם על ידי המכון להוצאת ספרי המהרא"ל צינץ באשדוד, ברוב פאר והדר, ומיד לאחר מכן התחוללה בליבו של בנו מהפיכה גדולה, שלא כדרך הטבע, ממש שלא כדרך הטבע, כאשר הבחור היום חזר בתשובה שלימה והינו יקר שביקרים, וראו ישועה מופלאה, כאשר הם תולים את הכל רק בזכות הדפסת הספר של המהרא"ל צינץ. אביו של הבחור הביא לי את הספר, והרבה יהודים טובים הזקוקים לישועות משתתפים בהדפסת ספריו, כעת ראיתי את החומש החדש על חומש בראשית שהדפיס המכון הנ"ל עם פירוש "מלא העומר" וליקוט משאר ספריו של הגאון באופן מפואר ומאיר עיניים. )מתוך שיעורו במסכת כתובות, כ' כסלו תשע"ו(

רבינו הגאון ה'סטייפלר' זצ"ל:

'הדפסת ספרי המהרא"ל צינץ זאת סגולה לכל סוגי הצרות, ולהרבה זה הועיל!' וגם כאשר היה חתנו ז"ל חולה, הדפיס הסטייפלר ספר לזכותו..

כ"ק מרן אדמו"ר מפרמישלן שליט"א:

מתוך דבריו ביומא דהילולא – במוצש"ק פר' אמור תשע"א בשולחן הטהור במוצש"ק פ' אמור תשע"א, יומא דהילולא של הגה"ק מהרא"ל צינץ זי"ע, הרחיב כ"ק מרן האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א בשגב מעלת בעל ההילולא, שציוה קודם הסתלקותו לחרוט על מצבתו שיהיה למליץ עבור מי שישתדל בהדפסת ספריו, “אינני מעיד לכם עדות רחוקה, אלא עדות קרובה, בעיני ראיתי כמה פעמים ובכמה עניינים, כשיעצתי לאנשים את הסגולה המיוחדת של השתתפות בהדפסת ספרי מהרא"ל צינץ, מיד לאחר התרומה הגיעה במהירות “ישועה מופלאה", אמר האדמו"ר, וציין כי אף הוא אישית משתתף בממונו בהדפסת הספרים, ע"י המכון להוצאת ספרי המהרא"ל צינץ זי"ע באשדוד. וראה ישועות נפלאות. “הדבר דומה ופועל ממש בדיוק כמו שניגשים להדליק את השאלטר – ויהי אור, כך מיד לאחר התרומה פועלים ישועה

המהרא"ל צינץ, ער איז געווען א גאון גדול וקדוש און א מחבר פון אסאך ספרים און ער איז געווען א גרויסע פועל ישועות. ער איז געווען אין דער צייט פון דער הפלאה און דער נודע ביהודה, דער חידושי הרי"ם איז געווען א תלמיד מובהק זיינע. ער האט ציגעזאגט פאר זיין הסתלקות אז ווער ס'וועט ציהעלפין מוציא לאור זיין און דריקען זיינע ספרים אז ער וועט זיין א מליץ יושר פאר עהם און עהר וועט געהאלפין ווערן. שטייט אויכעט אויף די מצבה זיינע, ער ליגט אין ווארשא. איך וויל אייך זאגען אסאך העבן מעיד געווען אויף דעם, אבער מדרך העולם איז אז אן עדות רחוקה בלייבט אלץ אן עדות רחוקה, וויל איך מעיד זיין אן עדות קרובה, אז איך קען מעיד זיין אז עס איז א דבר מוכח וברור אז מ,וועט גלייב געהאלפין, בעני ראיתי כמה וכמה ענינים וכמה וכמה פעמים, שוין אסאך יאהרען, וואס אז מ'טיט דאס און מ'בעט און מ'ווערט גיהאלפין, נישט בערך, נאר ס'ארבייט אזויווי אייניר גייט צי צים שאלטער און ער געהט א קוועטש און פונקט ווען ער געט א קוועטש ווערט לעכטיג און צימער. איך בין ממנה מיין זוהן ר' משה מרדכי מיט ר' הערשיל אייזנבאך אז זיי צוויי זאלען ציזאם נעמען דאס געלט פין דעם עולם ביז דינסטאג און דינסטאג זאל מען דאס אוועק שיקען צי דער מכון וואס איז עוסק אין דעם און אז מ'ווייסט נישט ווי דאס איז און ווער דאס איז זאל מען זיך אינטערסירן עס איז א דבר ידוע ומפורסם . דער אויבעשטער זאל העלפן אז זיין זכות זאל ביי שטיין פאר יעדער איינעם אלץ יחיד פאר אונז אלץ ציבור און פאר כלל ישראל כולנו כאחד און אויך פאר ארץ ישראל, אמן

כ״ק מרן הגה״ק הרמ״א פריינד זי״ע

גאב״ד ירושלים הפליא מאוד בסגולת ספרי המהרא״ל צינץ, כי הוא בודק ומנוסה להיוושע בישועות ורפואותֿ ובשנת תשנ״ג ציוה למקורבו הרי״מ דוידוביטש להדפיס אחד מהספרים, כשהוא עומד ומקפיד על כך שהספר יודפס מכספו האישי וכן הוא בעצמו הגיה את ההקדמה לספר__

כ״ק הגה"ק רבינו יואל מסאטמר

צוה עוד בשנים של קודם המלחמה, לאחד מבני משפחתו להדפיס ספר של מהרא״ל צינץ לזכותו כאשר היה זקוק לישועה .)מתוך הקדמת דרשות מהרא״ל ברוקלין תשנ״ט(

מרן ראש הישיבה רבי אריה לייב שטיינמן זצ"ל:

הדפסת ספרי הגאון הגאון המהרא"ל צינץ היא סגולה מפורסמת כבר כמה דורות.

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל

הסגולה ידועה ונפוצה ומקובלת מדורי דורות. גם אאמו"ר הסטייפלער זצוק"ל הדפיס בעצמו ספרים אלו בתור סגולה. כאשר הובאו ספרי מהרא"ל צינץ במהדורה החדשה לפני מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, אורו פניו, אחז בספרים ואמר בהתרגשות: “אבא ז"ל )מרן הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי ה"סטייפלער" בעל “קהילות יעקב"( אמר תמיד שהסגולה הידועה להוציא ספריו של המהרא"ל צינץ שהבטיח ישועות למדפיסים, הוא דווקא בהדפסה שיהיה אפשר ללמוד בזה. והנה עתה, לאחר שחברי המכון הגיהו והוציאו הכל מחדש כפי שאני רואה – אם כן הסגולה הידועה יש לה יותר תוקף וודאי שיש בזה ענין גדול!" מרן שליט"א ביקש למסור ברכת ‘יישר כח גדול' על הספרים וביקש מנכדו לסדר לו את הספרים על הארונית הסמוכה למקומו, תוך שהוא כבר נוטל לידו את ההגדה של פסח ומתעמק לעיין בה בחביבות.

מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל:

כשעורכי המכון הביאו לפני מרן את ספרי רבינו זיע"א התרגש וכתב מיד מכתב תמיכה למכון החשוב וכך כתב: ".זכות גדולה להשתתף בהוצאת ספרי המהרא"ל צינץ זיע"א ולקיים בזה רצון צדיק וכל התומכים ומסייעים בהוצאת הספרים לאור, זכות המחבר תעמוד להם אלף המגן, וחפץ ה' בידם יצלח.