new_wp

לקראת חודש אדר ב'

בעז"ה לקראת חודש אדר ב' המכון ישלח שליח להעתיר בתפילות עבור המשתתפים

הולכים להשלים את הכרך האחרון חומש במדבר

בקרוב הולכים להשלים את הכרך האחרון חומש במדבר, מהסידרה של של חמשה חומשי תורה עם פירוש המחבר זי"ע המהרא"ל צינץ "מלא העומר " ויצא בחמשה כרכים מפוארים רבים רוצים לקחת חלק בהדפסה?