new_wp

יצא לאור לראשונה

בקרוב ממש יצא לאור לראשונה ספר פני אריה על השס ג' כרכים גדולים ומפוארים לתועלת הלומדים

מגיפת הקורונה

הדפסת ספר מהרא"ל צינץ שעצרה את מגיפת החולי-רע רח"ל בהסכמת ספר פני ארי' ח"ג העיד הגאון ר' זנויל קלעפפיש רב"ד ווארשא דהרבה שהיו סמוכים למות נתנו כופר נפשם לסיוע בהדפסת ספרי הגאון ז"ל ושב ורפא להם. וכן ראיתי מש"כ הג"ר חיים דאווידזאהן אב"ד ווארשא בהסכמתו בהוצאה שניה של ס' שו"ת משיבת נפש, שבעת שהי' ר"ל …

מגיפת הקורונה לקריאה »