הדפסת ספר מהרא"ל צינץ

שעצרה את מגיפת
החולי-רע רח"ל

בהסכמת ספר פני ארי' ח"ג העיד הגאון ר' זנויל קלעפפיש רב"ד ווארשא דהרבה שהיו סמוכים למות נתנו כופר נפשם לסיוע בהדפסת ספרי הגאון ז"ל ושב ורפא להם. וכן ראיתי מש"כ הג"ר חיים דאווידזאהן אב"ד ווארשא בהסכמתו בהוצאה שניה של ס' שו"ת משיבת נפש, שבעת שהי' ר"ל החולי-רע בפולין הלכו על קבר הגה"ק ז"ל ונדרו שאם ישבות החולי-רע ר"ל מיד ידפיסו ספרו שו"ת משיבת נפש הנ"ל בהוצאה שני', כי הי' אז כבר ההוצאה ראשונה יקר במציאות ומשך זמן קצר אח"כ המגפה נעצרה ב"ה.

הנה נוסח ההסכמה מהג"ר הג"ר חיים דאווידזאהן אב"ד ווארשא:
דברי צדיקים, הן הם זכרונם, דברים גבוהים העומדים ברומו של עולם, אשר הוציא מפרי תבונתו, הרב הגאון הגדול מעוז ומגדול מופת הדור סיני ועוקר הרים כקש"ת מוהר"ר ארי' ליב זצוק"ל הרב דק"ק פלאצק, הוא האיש המעלה אשר הגביר חיילים לאורייתא קשוט ביתרון הכשר בחכמה ודעת, וזכה להיות ברוחו פי שנים הן בשמעתתא והן באגדתא כאשר נראה מחיבוריו היקרים שכבר נדפסו וע"פ כל הארץ נפוצו, ועתה הן כל יקר ראתה עיני, בשורי כי התעוררו אנשי חסד לשלם נדריהם אשר נדרו (על קברי צדיקים הגאונים הגאון מוהרא"ל רב פלאצק הנ"ל. 
והגאון המפורסם מוה' שלמה זלמן זצוק"ל בעהמח"ס חמדת שלמה הרב דפה בעת הזעם מתהלוכות החלי"רע רח"ל, שכאשר ירחם ה' על עולמו ידפסו חיבורי הגאונים הנ"ל זי"ע) וכן הוציאו לאור חבור טהור חלק א' משו"ת אשר בשם משיבת נפש כנהו [והוגה ע"י הח"מ טרם הודפס]. הנני העני מדבר בצדקה למע"כ ענוי לב עושי משרים נגידים ונדיבים אשר נדב להם לדבר מצוה זו, ואושר בארץ חלקם להרכיבם על במתי ההצלחה, וזרעם ישארו לברכה, ישאו פרי בהצלחות אמיתיות ומדומיות עד כי"ע. ובחקותי אנכי עומד כי עוד לא נחרבו פלגי שפעת טובם וחסדם של נדיבי ה' ואוהבי תורתו, להרבות נדביהם למען השלם נדריהם להדפיס הספרים הנ"ל, ולטוב ייזכר ידידי הרב הגדול החריף ובקי המפורסם מו"ה יעקב געוונדהייט נ"י בעהמ"ח ספר תפארת יעקב אשר השתדל וטרח בהדפסת הספר משיבת נפש הנ"ל. 
והנני להחזיק טובה להני תרי מרבנן וכו' אשר השתדלו בכל עוז לעורר הנדיבים, והמה תמכו לרגל המלאכה מלאכת הקודש הלזו למען מלא משאלות הגאון הגדול המחבר הנ"ל בצוואתו החקוקה לזיכרון בציון העומד על קבר צדיק, וזכות הגאון הצדיק המחבר יעמוד לכל העושים והמעשים. יזכו יחיו ישבעו טוב.

הכ"ז הכותב וחותם לכבוד אכסניא של תורה ולכבוד הגאון המחבר זלוק"ל כ"ח מרחשון שנת פקודתך שלום תר"י לפ"ק ווארשא. הק' חיים דודזאהן חופ"ק ווארשא.