לברר מקחו של צדיק

ספרי המהרא"ל צינץ למהדורותיהם הרבות, הודפסו במתכונת של הדפוס הישן, כפי שהיה נהוג לפני מאה ומאתיים שנה.

מצד אחד, זכו ספרי רבינו להופעות חוזרות ונשנות, בידי מבקשי ישועה שהפיצו את ספריו.

אך מצד שני, הלך ופחת מספר הלומדים בדבריו, עקב היותם עמוקים וחריפים, וקשיי הבנה לבני דורינו.

בתקופת הקידמה בה אנו מצויים, ראוי במיוחד שרצונו הקדוש של הצדיק, יקויים בהידור מיוחד, שכן בוודאי לא היתה כוונת רבינו רק להדפסת הספרים ותו לא.

הרי עיקר מבוקשו היה שילמדו בדברי תורתו, כמו שאמרו חז"ל: "כל צדיק שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר".

ואלו היו דבריו בטרם פטירתו "אלמד אף שם בעולם העליון!"

לשם כך הוקם מכון מיוחד העוסק בעריכה מחודשת של סידרת כתבי המהרא"ל צינץ. צוותות של תלמידי חכמים מובהקים, מומחים במלאכתם, שוקדים על ליבון כל אות בדבריו הקדושים, הנפלאים והעמוקים. מפרי יגיעתם מופיע מדי תקופה ספר נוסף של המהרא"ל צינץ, באותיות מאירות עיניים, ביאורים וציונים בשולי הגליון, מפתחות עניינים ועוד ועוד.

הספרים מודפסים בפאר והדר, בנייר וכריכה משובחים ביותר. מבלי לחסוך שום מאמץ והון כדי שיהיה בכליל השלימות "תורה מפוארה בכלי מפואר", ומופצים חינם באלפי בתי מדרש ברחי תבל.

בכך, ניתן לומר, מתגשמת באופן המושלם ביותר משאלתו של הצדיק, "להשתדל בהדפסת ספריו", ובעקבותיה הבטחת-הפלאים "אהיה לו למליץ"!