הגאון בעל "נודע ביהודה" רבי יחזקאל לנדא זצ"ל

 

"האמנם גדר גדרתי מסבה כמוסה עמדי שלא ליתן הסכמה על ספר חדש שעדיין לא הי' לעולמים אולם אדעתא דהאי גברא רבה לא גדרתי, עברתי על רצוני לעשות רצונו"

 

 

הגאון רבי חיים דוידזון זצ"ל אבד"ק ווארשא

 

"גדולים צדיקים בסילוקן, להיות דבריהם עושים רושם. וגם הנה מפורש בצוואתו, מי אשר ישתדל וירים ידו להביא כתבי חבוריו לבית הדפוס, יקוה שיהיה לו למליץ יושר בעולם האמת. וכן ראינו רבים נחלצו ממכאוביהם, בהשענם ובהסמכם על הבטחון הלזה"

הגאון הצדיק רבי חיים יעקב נפתלי זילברברג "רבי נפתלי וויערשובער" זצ"ל

 

"זה דבר ידוע שכל מי שמשתדל בהדפסת חיבוריו נושע מה' יתברך בכל דבר הצריך אליו, כמה חולים שיש בהם סכנה נתרפאו - כמה בעלי שווינדזעכגטגע (=שיתוק) נתרפאו – כמה עקרים נושעו מה' יתברך"

 

שם הגדולים החדש

 

"הגאון הצדיק מו"ה אריה ליב קודם פטירתו אמר ברוח קדשו והבטיח לכל איש ואיש, באם שיארע לאחד צרה וצוקה ב"מ, אזי יקבל על עצמו להדפיס ספר אחד מכתביו הקדושים ואז יהיה למליץ יושר בעדו, להגיד לאדם ישרו ויחלצהו ממיצר, ולא נפל מדבריו ארצה, כי כן שמענו וכן ראינו מה שנעשה לאנשים רבים נסים גדולים עי"ז, כי דחו לנפול ובזכות זה זכו ונתרפאו וניצולו"


הגאון רבי שמואל זנוויל קלעפפיש זצ"ל ווארשא

 

"כמו שהבטיח המחבר הגה"ק בחיים בחיותו ונתן כתב ידו שנכתב בטהרה לתלמידו הגאון רשכבה"ג בעל החידושי הרי"ם זצלל"ה שיוחק על הציון שכל מי שישתדל בהדפסת ספריו יהי' המחבר למליץ. וכן חקוק במצבתו דבריו הקדושים. וכל מי שנתן להדפסת ספריו נחלץ ממכאובים וממיצר כן יזכו אלו לזכות""וזאת סגולה לכל סוגי הצרות, ולהרבה זה הועיל!"

(אורחות רבינו "הסטייפלר" זצ"ל)

ENGLISH | עברית

SSL Certificate Authority